چرا کاج برای درخت کریسمس استفاده می کنیم؟

چون سنبه همیشه سبز، درخت همیشه سبز است نمادی از مسیحی زندگی ابدی از طریق ایمان به مسیح داده می شود. نقاط تیز درخت به آسمان. درخت نقطه چین بالا ستاره هدایت خردمندان به بیت لحم بازدید از عیسی در اون ستاره خاص. ستاره از آسمان اشاره به نور عیسی مسیح به جهان. زیر درخت هدیه خدا از طریق هدیه تنها پسر او را به جهان نشان دهنده: امید، عشق، شادی و صلح.