کریسمس سنتی ترین درخت بیشتر

به عنوان درخت کریسمس در جهان از هر گونه استفاده است بیش از 10 گونه از درختان جنس Abies کاجیان شاه درخت درخت کریسمس سنتی ترین نظر گرفته می شود. دپو شده محبوب ترین گونه درخت کریسمس، دیگر از رنگ و بوی لذت بخش، اما دلیل آن تیغه آسان حتی پس از برش و خشک کردن.