ویژگی های صنعت درختان کریسمس

هر سال تنها تقاضای ایالات متحده برای تقریبا 330.036 میلیارد تقاضا در اروپا حدود 500.06 میلیارد دلار است. در سال 1998 تعداد آمریکا کشت درخت کریسمس حدود 15000 است. (یک سوم کشاورزان "برش را انتخاب کنید" است) همان سال تخمین زده می شود که درخت کریسمس است فقط یکی، آمریکایی ها صرف 1.5 میلیارد دلار.